fajr

مبعث رسول اکرم(ص) مبارک باد

سائل درمانده نا امید نگردد، گر که بکوبد در سرای محمد (ص)
ای که ندای اذان رسید به گوشت
هان که به گوشت رسد ندای محمد (ص)

روزگاری بود میوه‌اش فتنه، خوراکش مردار، زندگی‌اش آلوده، سایه‌های ترس، شانه‌های بردگان را می‌لرزاند، تازیانه ستم، عاطفه را از چهره‌ها می‌سترد، تاریکی، در اعماق تن انسان زوزه می‌کشید و دخترکان بی گناه در خاک سرد، زنده به گور می شدند و در این هنگام بود که محمد(ص) بر چکاد کوه نور ایستاد و زمین در زیر پاهای او استوار گردید.

بعثت رسول اکرم مبارک باد