افزایش سرمایه مرحله دهم

 

آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه در شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی(سهامی خاص)

آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه در شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی(سهامی خاص) ثبت شده به شماره 35592 شناسه ملی 10380510488 در اجرای ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت، به اطلاع کلیه سهامداران شرکت می راسند، که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/9/25 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 564/602/540/000 ریال به مبلغ 743/258/790/000 ریال منقسم به هفتاد و چهار میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و نه سهم ده هزار ریالی به با نام و از طریق ( مطالبات - آورده نقدی یا تواما و یا موارد دیگر مندرج ماده 158 لایه اصلاحی قانون تجارت) افزایش یابد. لذا با توجه به ماده 166 لایحه اصلاح قانون تجارت از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از سلب حق تقدم خود از بخش از سهام جدید طبق ماده 167 لایحه اصلاح قانون تجارت ضمن مراجعه به سایت صندوق به آدرس www.khrazavi-sfda.com  و اطلاع از میزان قدرالسهم، نسبت به واریز مجه سهم خریداری شده اقدام و مبلغ اسمی خرید سهام را به حساب سپرده شماره 490440543 این شرکت نزد بانک کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی واریز و اصل فیش مربوط را به دفتر شرکت واقع در بلوار شهید قرنی ، بین قرنی 23 و 25 ، ساختمان فروردین، طبقه هشتم کدپستی 11674-97958 تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر، هیئت مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

 

dltaaiid